web analytics
קטגוריות
שירה

המקומות שהיו ואינם :מסע בזמן לתולדות תל אביב

סקירה על שירה של תל אביב הישנה "תנו לנו יד ונלך" של עירית דותן ,פזמון שתרם במשהו לצורך לשימור אתרים בעיר תל אביב וגם מחוצה לה.