web analytics
קטגוריות
עתידנות

שדה הקרב אוקראינה :הטקסטים הבדיוניים והחיזויים שחזו את מלחמת רוסיה אוקראינה שנים לפני שפרצה

לפניכם סרוקים טקסטים שונים שחזו ותיארו את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה שנים שלפני שהתחוללה מאת ג'ף רובין פטריק לרקין והעתידן הישראלי דוד פסיג שחזה את המלחמה ב-2010