web analytics
קטגוריות
תנ'ך

משפט המלוכה של שמואל הנביא-חיים מזר ואלי אשד

חקירה של אלי אשד וחיים מזר על הספר האבוד שכתב שמואל הרואה על משפט המלוכה בישראל ותכניו.