web analytics
קטגוריות
קומיקס

ספר בראשית :גרסת הקומיקסאי רוברט קראמב

מאמר אקדמאי מחקרי שלי הופיע בדפוס ב"מראה כתב עת לספרות אמנות והגות יהודית .מספר9 . ספטמבר 2014.כתב העת של אוניברסיטת אריאלה.. על גירסת הקומיקס .ספר  בראשית כפי שאויירה בידי אחד הקומיקסאים הפרובוקטיביים ביותר בעולם רוברט קראמב. איך מתייחס הקומיקסאי הפרובוקטיבי לספר בראשית שהוא אחד הספרים הפרובוקטיביים ביותר מא ומעולם ? ראו בגירסת "יקום תרבות " […]