web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

רוברט קאפה בדרך בורמה

לפניכם כמה מצילומים הטובים ביותר של גדול צלמי המלחמות רוברט קאפה במדינת ישראל של ימי מלחמת העצמאות ב-1948 מדרך בורמה בירושלים דרך ספינות העולים והספינה המופגזת "אלטלנה וכלה בבתי הקפה בתל אביב ובמערכת הבחירות הסוערת של שנת 1949 ,.צילומים שמעבירים לנו משהו מהאווירה של אותם ימים.