web analytics
קטגוריות
תרבות

למה קלאסיקה היא "קלאסיקה"?: הירהורים על "הנבחרים" של פרופסור מנחם פרי

למה ספר קלאסי הוא "קלאסי" ?הירהור בהגדרה של חוקר ועורך הספרות פרופסור מנחם פרי את המושג.