web analytics
קטגוריות
תרבות

למה קלאסיקה היא "קלאסיקה"?: הירהורים על "הנבחרים" של פרופסור מנחם פרי

למה ספר קלאסי הוא "קלאסי" ?הירהור בהגדרה של חוקר ועורך הספרות פרופסור מנחם פרי את המושג.

קטגוריות
תרבות

להיות ( פרופסור ) מנחם פרי

הירהור על מעמדו של פרופסור מנחם פרי בעולם הספרות העברית.