web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

נביא הצדק:על עמוס הנביא ועמוס מוקדי

סקירה על אחד הרומנים התנכיים המעולים ביותר בשפה העברית ,טרילוגיה שנכתבה בידי הסופר עמוס מוקדי על הנביא עמוס מהמאה השמינית לפני הספירה.