web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הגילוי של דרך בורמה -המחקר ההיסטורי

ספר חדש מביא את זכרונותיו של משה אשד כולל הגילוי על ידיו של דרך בורמה ומחקר היסטורי של עינת חרמץ שמשווה בין הגירסאות השונות של גילוי הדרך בידי אנשים שונים ומגיע למסקנה שגירסתו של משה אשד היא המדוייקת ביותר.