web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

הכנס הגנאלוגי ה-14 ומעבר לו -שיחה עם משה גולן יו"ר עיל"ם – העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

משה גולן יושב ראש האגודה הגנאלוגית של ישראל מספר על חקר הגנאלוגיה וקשרי המשפחה בישראל על האירועים שאותם עורכעת האגודה ומדבר על הכנס הגדול שמתוכנן בנושא בצפת .