web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית קולנוע

פרעה פולני

סיפורו של סרט פולני קלאסי על מצרים העתיקה על פרעה שלא חי מעולם מהמאה ה-12 לפני הספירה המבוסס על רומן פולני קלאסי עוד יותר על מצרים העתיקה מסוף המאה ה- 19 אחרי הספירה