web analytics
קטגוריות
פשע

מוות לכל קונה -העולם של סוחרי הנשק מאת ברנט אנגלמן

בימים אלו של מלחמת רוסיה אוקראינה כאשר מדינותה עולםמגבירות את ההתחמשות שלהם ,מקצוע האפל של סוחר הנשק הולךומקבל חשיבות חדשה. אז הנה פרקי םמספר שכתב עיתונאי גרמני מפורסם על העולםש ל סחר הנשק בשנותה חמישים והשישים על סמך מחקר מעמיק שביצע .ו