web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

הרצל ואטלנטיס

הסיפור בידוע ביותר של חוזה המדינה תיאודור הרצל""סולון בלידיה " שעוסק לכאורה בימים קדומים ,הוא למעשה משל רלבנטי ביותר גם לזמנינו.