web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

פרגמטיזם כלכלי ובטחוני נוסח סין-חיים מזר

סקירה על ספרו של אחד מגדולי החכמים הקדומים של סין מו -צה שמסביר כיצד יש לדאוג לרווחת המדינה.