web analytics
קטגוריות
שירה

מלחמת המילים :מתי שמואלוף כמשורר פוליטי

    המסאי והמשורר מתתיהו שמואלוף פירסם לאחרונה את ספר השירה השני שלו "שירה בין חזז לבין שמואלוף" שהוא דוגמה של הסוג הנדיר מאוד כיום בשירה הישראלית הצעירה ,שירה פוליטית . מתתיהו שמואלוף הוא הוגה דעות צעיר ומוכשר ופורה של תנועת הזהות המזרחית שאני מצאתי את עצמי מתמודד עימו כמה וכמה פעמים בנושאים שונים שבהם […]