web analytics
קטגוריות
ספרות יפה תרבות

"היכל התהילה " של הספרות העברית בכתבי העת העבריים במאה ה-19

אילו הן היצירות ספרותיות שהופיעו בכתבי העת העבריים הלא נגישים כמעט כיום של ראשית ואמצע המאה ה-19 שעדיין ראויות לקריאה כיום ? הביבליוגרפיות החדשות של החוקר פרופסור משה פלאי מאפשרות לנו להגיע ליצירות כאלו .