web analytics
קטגוריות
תקשורת

האדם המודרני כאדם ביוני: מרשל מקלוהן והסייבורג

כיצד משמשים רעיונותיו של חוקר התקשורת המפורסם מרשל מקלוהן אבן דרך בנתיב ליצירת סייבורג ?