web analytics
קטגוריות
שירה

המיתולוגיה הפרטית של מקסים גילן

    מקסים גילן ראשית שנות השישים.מכון גנזים   קרא לי בריון .נולדתי בהרי יהודה .. לרגלי שקעה השמש ,אדומה הייתי קטן כשאבי גווע בלב ההמולה! אמי זנתה עם זר .אחי ברח אל קרת סמוכה . דודי –שועל אטם אוזניו שחט-אך לא רצח . לחיות לא קל . הכול כלה . גדלתי אני כאן ידי מגוידות […]