web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

מספר הסיפורים: על יואל שלום פרץ

יואל שלום פרץ מלקט סיפורים ומספר סיפורים וחוקר סיפורים ,מספר על הקריירה שלו כמלקט וכמספר סיפורים שלא נס ליחם.