web analytics
קטגוריות
איורים קומיקס

70 שנה של מדינה ושל קומיקס עברי -הבולים

במאי 2018 יצאו לכבוד שבעים שנות מדינת ישראל כמה בולים שמייצגים את שבעים השנה האלו באיורים של מישל קישקה ומתארים גם את גיבורי הקומיקס הקריקטורה והאנימציהשל שבעים שנה אלו ..אני שימשתי כיועץ לסדרה זאת .והנה ההסברים המפורטים לבולים: