web analytics
קטגוריות
הגולם

המדריך לבריאת יקום : על ספר יצירה

ניסיון להבין את הספר הקשה ביותר בתרבות העברית כולה ספר יצירה ספר שלכאורה מסביר איך בוראים יקום ותיאוריה חדשה מי היה מחברו ,להצעתי השומרוני שמעון מאגוס.