web analytics
קטגוריות
שירה

ילד עם קוף מול הגלובליזציה: ניתוח הפזמון "ילד עם קוף" מאת מאיר גולדברג-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הביקורתי "ילד עם קוף" של מאיר גולדברג ויסמין אבן .

קטגוריות
שירה

הפחדים של קורין אלאל: ניתוח הפזמון "זן נדיר"-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הלהיט הידוע של קורין אלאל מאת מאיר גולדברג "זן נדיר".