web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

ליטאית בעברית :הספרים על ליטא והתרבות וההיסטוריה הליטאית-ליטבאקית בשפה העברית

לרגל נסיעה לאחת מארצות המוצא של משפחתי ליטא שבמסגרתה אני מתכוון לפגוש סופרים ואינטלקטואלים ליטאיים שונים , בניסון לעמוד על מהותה של התרבות הליטאית הכנתי רשימה על הספרים המועטים עד להד'הים שהופיעו בעברית על התרבות הליטאית הלא יהודית וגם של הספרים המרובים הרבה יותר על הליטבאקים -הלא הם יהודי ליטא .