web analytics
קטגוריות
שירה

מהמוצדקים בפיזמוני ישראל :"גבעת התחמושת " מאת יורם טהר לב.

סיפורו של אחד הפזמונים המלחמתיים במפורסמים ביותר בשירתנו "גבעת התחמושת ".