web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

האם בזכות היוצר למחוק את זכר יצירותיו?-דיון של אלי אשד עם דליה הרץ

תיאור של דיון ביני ובין המשוררת דליה הרץ בשאלה החמורה האם מותר לי ולאחרים לכתוב מאמרים על יצירתה ללא רשותה.