web analytics
קטגוריות
תרגומים

המעביר של הספרות העברית לעולם הרחב :ישראל מאיר לסק (י.מ. לסק)חייו ורשימת תרגומיו

ישראל מאיר לסק היה אחד המתרגמים הראש/ונים הפוריים והחשובים ביותר של יצירות ספרות עברית לאנגלית ותרם תרומה שאין ערוך לה להכרות של התרבות העברית בעולם האנגלו-סקסי .וכעת לראשונה הנה סקירה על חייו ורשימה ביבליוגרפית של חלק מתירגומיו מעברית לאנגלית .