web analytics
קטגוריות
עתידנות

חג הביכורים בארץ ישראל בשנת תשע"ו -תחזית משנת 1926 על שנת 2016

סקירה על מחזה נשכח לתלמידים עבריים בלונדון על עתיד ההתישבות היהודית בארץ ישראל תשעים שנה מעת כתיבת המחזה בשנת 2016.