web analytics
קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

יעקב אלעזר לנדא לוחם בצבא התורכי ומו"ל

בתערוכה "ירושלים בעיני צלמיה " ב"מגדל דוד" בירושלים תלויה תמונה קבוצתית של תלמידי ישיבות מראשית העשור השני של המאה הקודמת ובהם דודו של אבי יעקב לנדא. התמונה משכה תשומת לב תקשורתית רבה וזכתה להופיע בעמוד הראשון של עיתון יום שישי של ה"הארץ".
אך מי היה יעקב לנדא שמופיע בתמונה ?
לוחם ,וספורטאי ואיש ספר. ומוציא לאור של כתבי אבי אבותיו הגאון מוילנה.