web analytics
קטגוריות
היסטוריה

"יודפת-חיי יוספוס פלביוס" כנגד "שלומית":סקירה על שתי הצגות העוסקות בימי בית שני

סקירה על שתי הצגות שונותשהוצגו במקביל באותה העיר -ירושלים ועסקו בימים הארונים של תקופת בית שני .האחת "סלומה " של אוסקר וילד,מחזה קלאסי והשנייה "יודפת " שהוצגה בידי תיאטרון "תאיר" ועוסקת במרד הגדול.