web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

,תולדות שושלת סלנט-מאת "מ.ירושלמי"

תולדותיה של משפחת סלנט שגם אני משתייך אליה כפי שהם מתוארים בידי עיתונאי חרדי.

קטגוריות
היסטוריה

הפה השלישי של אליהו: על הרב יוסף זונדל מסלנט

סיפורו של הרב יוסף זונדל מסלנט,אחד מאבות תנועת המוסר בליטא ממנהיגי הישוב החרדי בארץ ישראל ואחד מאבותי.