web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

תולדות תורת הסוד: שלב הסיכום על פי יוסף דן

סקירה על חוקר המיסטיקה היהודית פרופסו ריוסף דן ועל מחקריו השונים.