web analytics
קטגוריות
שירה

העולם המיתי של יונה וולך-גבריאל מוקד

גבריאל מוקד האיש שגילה את יונה וולך המשוררת לציבור סוקר את יצירתה.

קטגוריות
שירה

צרתה של המשוררת דליה הרץ-דניאל עוז

דניאל עוז סוקר את דליה הרץ ומערכת היחסים שלה עם המשוררת יונה וולך.