web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מכבסת המילים :נועה גרינברג נגד יואב גלבר

התקפה ארסית של היסטוריונית "חדשה" נועה גרינברג על ההיסטוריון "הישן " יואב גלבר רק מראה עד כמה בעייתית המתודולוגיה בה משתמשים ההיסטוריונים "החדשים " הפוסט מודרניים".