web analytics
קטגוריות
טלויזיה

פלישתים וישראלים : סדרת הטלוויזיה "חצי המנשה"

סקירה על הסדרה התנכית הקומית המקורית הכמעט יחידה של הטלווזיה הישראלית עלילות כפר קטן בימי שמשון השופט והפלישתים.