web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

זמנך חלף חוני המעגל

הימים ימי טו בשבט ולכן הזמן המתאים להיזכר בדמות הנודעת ביותר הקשורה עם החג הלא הוא החסיד בעל הניסים וגם הנוסע בזמן חוני המעגל .