web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מלחמת עולם :המתנגדים נגד החסידים-מאת ד"ר אריה מורגנשטרן

מדוע פרץ המאבק בין המתנגדים בהנהגת הגאון מוילנה והחסידים בהנהגת שניאור זלמן מלאדי?