web analytics
קטגוריות
שירה

ליל המשתה של שלמה מלך ישראל וחירם מלך צור -רודיארד קיפלינג

שיר ידוע מאוד של רודיארד קיפלינג על ימיה הראשונים של הבנייה חופשית בימי המלכים שלמה של ישראל וחירם של צור.