web analytics
קטגוריות
תרבות

שני גאונים בעולם מחשיך: על חליפת המכתבים בין גרשם שלום וולטר בנימין

סקירה על חליפת המכתבים בין שני גאונים חוקר הקבלה גרשם שלום וחוקר התרבות וולטר בנימין בזמן שעולם סביבם הולך ומחשיך.וגם הערה על השימוש של יצחק לאור במונח "שמוק" לגבי גרשם שלום.