web analytics
קטגוריות
פוליטיקה

מרפא הדור :הרב יצחק זילברשטיין להנהגה

הודעת תמיכה של משפחת הגאון מוילנה ברב יצחק זילברשטיין להנהגת הקהילה הליטאית חרדית.