web analytics
קטגוריות
היסטוריה

יש אלוהים ! : הישות העליונה על פי ישראל רינג

ישראל רינג היה היסטוריוסף שהתפרסם ביזכות רונן אירוטי במיוחד שכתב "אילונה". אבל יצירותיו המעניינות ביותר היו הספרים שבהם ניסה לקבוע את החוקיםש ל ההיסטוריה וספרו האחרון שבו טען שאלוהים הוא ישות מוגבלת ביכולותיה.