web analytics
קטגוריות
היסטוריה

המבול בים השחור

המבול ,פרסקו מאת מיכאל אנג'לו. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ . בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו .ויהי הגשם על הארץ ארבעים ימים וארבעים לילה ………ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התיבה […]