web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

יצחק שמיר והימאים

סדרת ההרפתקאות המפורסמת של "אבנר כרמלי " הוא שרגא גפני "הימאים " אם כי הייתה דמיונית כמעט לחלוטין התבססה גם על אירועים אמיתיים שאותם חווה המחבר כראש יחידת מודיעין באירגון הלח"י " וגם על אנשים אמיתיים בהחלט ובהם מפקד הלח"י יצחק שמיר ,לימים ראש ממשלת ישראל שהוצג בסדרת "הימאים כ"אברהם אבידן " מפקד אירגון "הימאים" והדמות אף צויירה בדמות דיוקנו של יצחק שמיר.