web analytics
קטגוריות
תרבות תרבות פופולארית

לתמוך בספר או לתמוך בסרט?

למי עדיף לתת תקציבים :לסופרים עם רייטינג נמוך או לסרטים עם רייטינג עתידי גבוה?