web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

גרינלאנד: המושבה העלובה ביותר ?

ספר המתח הבלשי "רצח על כיפת הקרח " המתרחש בגרינלנד גרם לי להרהר בגרינלנד ובעבר שלה שבו מושבה סקנדינבית נעלמה בצורה מסתורית לפני מאות שנים כתוצאה כנראה מהתקררות כדור הארץ דאז. כיום כשכדור הארץ מתחמם גר=ינלנד הפכה דווקא לאדמה מבוקשת.