web analytics
קטגוריות
שירה

המרחק מתל השומר :שיר לאריאל שרון

ב-2014 נפטר ראש הממשלה דאז אריאל שרון .
הוא שכב במקום שאליו הייתי מגיע בית החולים "תל השומר " ומידי -פעם הייתי רואה את חדרו המאובטח.אותו עצמו אי אפשר היה לראות.
ויום אחד בעת ציפיה במסדרון בין כל החולים והגוססים כתבתי עליו שיר: