web analytics
קטגוריות
שירה

איש החזון נגד הטכנוקראט :הבלדה על יואל משה סלומון-חיים מזר

חיים מזר סוקר ומנתח את הבלדה הידועה של יורם טהר לב על יואל משה סלומון.