web analytics
קטגוריות
היסטוריה

התורה: פרוייקט של האימפריה הפרסית ?

בשבוע הספר קניתי וקראתי ספר של ד:"ר ארז כסיף ["היהדות תרגיל בניהול פינאנסי ?" הפטישיזציה של הגוויל "בהוצאת "אידרא שמציע את התזה הלא חדשה אמנם אבל תמיד מעניינת שהתורה ועימה היהדות הייתה תוצר של מיזם רשמי של האימפריה הפרסית .פרוייקט שמטרתו ליצור זהות חדשה ואידיאולוגיה חדשה בעבור סוכני המשטר הפרסי שהתישבו בארץ ישראל כחלק ממדיניותו האימפריאלית הכללית.
האומנם ?