web analytics
קטגוריות
הגולם

איך ליצור גלמים – הרב יהודה החסיד ויצירת הגולם

איך בדיוק אפשר ליצור גולם כמו המהר"ל מפראג? כל אחד יכול אם ישתמש בשיטה שבה השתמש המהר"ל שיטתו של הרב יהודה החסיד מהמאה-12 שפותחה עוד בידי קרובו של יהודה החסיד הרב אלעזר מוורמס ובידי עוד כמה מקורבים וקרובים ממשפחת קלונימוס .
והנה סקירה על האיש ועל השיטה: שיצר הרב היהודי יהודה החסיד שיטה שלמה שעל פיה אפשר ליצור אנשים מעפר האדמה ולהקים אותם לתחייה "גלמים" עם ההוראות המפורטות איך יוצרים גולם.