web analytics
קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

פורץ הדרך: 250 שנה לעלייתו לארץ ישראל של עזריאל משקלוב אבי משפחת וולפנזון

ד"ר אריה מורגנשטרן חוקר תולדות ארץ ישראל פירסם ספר חדש שבו הוא דן באחד מאבות אבותי עזריאל משקלוב אבי משפחת וולפנזון שעלה לארץ ישראל בשנת 1772. הפתיחה לפרויקט מדהים שבמהלכו הועלו אלפי יהודים ליטאיים לארץ ישראל שהם אבותיהם של הקהילה הליטאית הגדולה בישראל בעזרת אירגון חשאי שטיפל בעלייה ובתמיכה בעולים במשך מאות שנים עד וכולל העשורים הראשונים של המא ה העשרים.