web analytics
קטגוריות
קולנוע

אסתר המלכה כוכבת קולנוע (וגם מרדכי היהודי ,המלך אחשורוש ,והמן הרשע )

מיוחד לפורים: סקירה על הסרטים שנעשו לאורך השנים על פי סיפור מגילת אסתר.